Witaj Gościu!
Zaloguj się lub załóż konto

Change language

Jesteś tutaj: Strona główna » Warunki współpracy studiów fotograficznych z serwisem Odbitka.pl

Email:

Hasło:

Załóż konto
Przypomnij hasło
Najnowsze zdjęcia
Najciekawsze zdjęcia
Najpopularniejsze tagi
Użytkownicy
Grupy użytkowników
Warunki współpracy studiów fotograficznych z serwisem Odbitka.pl

§ 1 - Definicje pojęć

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia i korzystania z usług firmy Cyberia Consulting.
 2. Operator - Cyberia Consulting, NIP: 8522502851, Regon: 320336040, siedziba: Szwoleżerów 3 / 23 71-062 Szczecin.
 3. Odbitka.pl / Serwis - serwis społecznościowy znajdujący się w Internecie pod adresem www.odbitka.pl, którego właścicielem jest Operator.
 4. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Odbitka.pl.
 5. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zdolność do bycia stroną umowy.
 6. Osoba trzecia - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zdolność do bycia stroną umowy, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Operatora.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Operatorem a Klientem, której sposób zawarcia oraz podstawowe warunki uregulowane są w Regulaminie.
 8. Usługa - usługa umożliwiająca Klientowi korzystanie z dedykowanych funkcji Serwisu oferowanego przez Operatora, w celu realizacji zamówień fotograficznych Użytkowników.
 9. Aktywacja usługi - uruchomienie Usługi i udostępnienie Klientowi funkcjonalności oraz zasobów oferowanych przez daną Usługę.
 10. Dane uwierzytelniające - informacje (email użytkownika oraz hasło) umożliwiające dostęp do Panelu administracyjnego przekazywane klientowi w momencie instalacji.
 11. Panel administracyjny - wyspecjalizowane narzędzie umożliwiające zarządzania Usługą, po przedstawieniu Danych uwierzytelniających.
 12. Zamówienie - zamówiona przez Użytkownika usługa, lub usługi fotograficzne zlecone poprzez Serwis.
 13. Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
 14. Zamawiający - Użytkownik dokonujący Zamówienia w Serwisie.
 15. Prowizja - ustalona przez Strony umowy kwota procentowa pobierana przez Operatora za zamówienia zrealizowane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 16. Spam - niezamówiona informacja handlowa w postaci wiadomości e-mail, zawierająca informacje komercyjne, na którego otrzymanie nie zgodził się adresat i zawierająca informacje dla niego nieinteresujące.
 17. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec np. pożar, powódź, wojna, kradzież, wyładowanie atmosferyczne, strajki, akty terroru, awarie w sieciach TP S.A., NASK, Kei.pl, POL-PAK i inne przyczyny, na które Operator nie ma wpływu

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Usług świadczonych Klientowi przez Operatora. Zamówienie Usługi jest jego równoczesną akceptacją, jak również potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować zastosowanie dla obu stron umowy. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z Usług świadczonych przez Operatora oraz zakres odpowiedzialności obu stron, precyzują zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z zawieranych umów, jak również wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Klientem, a zapoznanie się z nim jest niezbędne. Jakiekolwiek działania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki określone bezpośrednio w treści Regulaminu, jak również wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem oraz odpowiednie urządzenia sieciowe niezbędne do korzystania z sieci Internet, posiadające świadectwo homologacji, wystawione przez Ministra Łączności.
 5. Regulamin wchodzi w życie w chwili publikacji na stronie internetowej Serwisu Operatora i od tego momentu ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Operatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawa polskiego. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Szczecinie.

§ 3 - Ogólne warunki świadczenia usług przez Operatora

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane są:
  1. sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem
  2. urządzenia sieciowe niezbędne do korzystania z sieci Internet, wraz z wykupionym dostępem do sieci Internet
  3. przeglądarka internetowa Firefox (preferowana) lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna
  4. uaktywnienie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, oraz Cookies
 2. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Klientowi Usługi, pod warunkiem iż nie doszło do naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień Regulaminu, lub rozwiązania Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do terminowej realizacji Zamówień. Przez terminową realizację rozumie się okres nieprzekraczający 24 godzin od momentu otrzymania Zamówienia do jego realizacji, oraz przygotowania do odbioru osobistego przez Zamawiającego, lub wysyłki pod adres wskazany przez Zamawiającego, w zależności od wybranej przez niego metody dostawy.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności i zasobów Usługi w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego, w szczególności: Klient nie może:
  1. korzystać z Usługi w sposób uciążliwy dla innych użytkowników sieci Internet
  2. rozsyłać Spamu
  3. promować alternatywnych serwisów o charakterze identycznym, lub zbliżonym do Serwisu Operatora
  4. ingerować w zasoby innych użytkowników i Klientów
  5. włamywać się, wprowadzać wirusy do systemu itp.
 5. Klient nie ma prawa w jakikolwiek sposób wykorzystywać, lub czerpać inspiracji z autorskich rozwiązań wykorzystanych w Serwisie do tworzenia, jak również świadczenia usług konkurencyjnych do Serwisu Operatora. Klient zobowiązuje się również pokryć wszelkie szkody na jakie zostanie narażony Operator w wyniku takich działań.
 6. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca.
 7. Ceny usług fotograficznych dostępnych w Serwisie są jednakowe dla wszystkich Klientów i ustalane przez Operatora.
 8. Operator zobowiązuje się do uiszczenia opłaty należnej Klientowi za zamówienia zrealizowane przez niego w poprzednim okresie rozliczeniowym, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 9. Opłata jaką Operator uiszcza na rzecz Klienta stanowi kumulacyjną wartość wszystkich zamówień fotograficznych pochodzących z Serwisu i zrealizowanych przez Klienta, pomniejszoną o prowizję pobieraną przez Operatora za korzystanie z Usługi, ustaloną w Umowie.
 10. Wraz z dokonaniem przez Operatora opłaty za poprzedni okres rozliczeniowy na rzecz Klienta, Operator wystawi, następnie prześle Klientowi fakturę VAT z datą realizacji płatności.
 11. W sytuacji gdy niezbędne będzie czasowe odłączenie dostępu do Usługi, bądź też niektórych jej elementów, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będzie to możliwe i nie wystąpi Siła wyższa.
 12. Operator ma prawo odstąpienia od świadczenia Usługi, jeżeli wykorzystywana jest ona przez Klienta, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i Regulaminem.
 13. Klient wykorzystuje oprogramowanie, oraz wszelkie informacje uzyskane w momencie wykupienia Usługi wyłącznie na własne ryzyko.
 14. W trakcie korzystania z Usługi, zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym, poza czynnościami niezbędnymi do realizacji Zamówienia.
 15. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w systemy serwerów Operatora, na których świadczona jest Usługa.

§ 4 - Warunki przyjmowania zleceń oraz zawierania umów

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, rejestracja Usługi świadczonej przez Operatora odbywa się za pośrednictwem interfejsu znajdującego się w Serwisie.
 2. Korzystanie z Usługi jest darmowe i nie wymaga uiszczenia przez Klienta żadnych dodatkowych opłat na rzecz Operatora.
 3. Klient oświadcza, iż korzystanie przez niego z Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory w tej kwestii rozstrzygane są bez udziału Operatora. W przypadku poniesienia przez Operatora jakichkolwiek szkód, spowodowanych korzystaniem z Usługi w sposób naruszający prawa osób trzecich przez Klienta, Klient jest zobowiązany do naprawy szkody w jej pełnej wysokości.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych w procesie zamawiania oraz korzystania z Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zaprzestania świadczenia Usługi.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które Operator nie ma wpływu, takie jak: banki, kurierzy, rejestratorzy domen, itp., jak również niedogodności spowodowane działaniem Siły wyższej.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Klientem. W sytuacji odmowy zawarcia umowy Klient nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 5 - Zmiana umowy

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane istotną przyczyną, na przykład koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie stawki prowizji za korzystanie Usługi przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem (dwóch Okresów rozliczeniowych).
 3. Zmiany wysokości prowizji podawane Klientowi przez Operatora nie powodują zmiany, ani wypowiedzenia umowy, jak również nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
 4. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianach w Regulaminie lub zmianie stawki prowizji za korzystanie z Usługi, złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym złożył on takie oświadczenie. Jeżeli Klient nie złoży w tym terminie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, uznaje się, że wyraził zgodę na zmiany w regulaminie, a tym samym na nowe warunki umowy.

§ 6 - Rozwiązanie umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usługi w dowolnym momencie. Usługa będzie wówczas świadczona przez Operatora do końca danego okresu rozliczeniowego, a Klient zobowiązuje się do realizacji wszystkich Zamówień jakie nadejdą do momentu dezaktywacji Usługi.
 2. Klient może odstąpić od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Operatora do świadczenia usług w terminie określonym w Umowie.
 3. Wymagane jest, aby rozwiązanie Umowy zostało sporządzone w formie pisemnej, a następnie zostało przesłane na adres Operatora, pod rygorem nieważności. Za datę wypowiedzenia umowy uznaje się datę doręczenia niniejszego wypowiedzenia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  1. postanowienia Regulaminu, lub obowiązujące przepisy prawa zostaną naruszone w sposób rażący
  2. Klient działa na szkodę Operatora lub Osób trzecich
  3. Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem (np. wysyłanie Spamu)
 5. Po wygaśnięciu Umowy oraz zaprzestania świadczenia Usługi, Operator ma prawo usunięcia wszystkich danych Klienta, w tym:
  1. baz danych i informacji przechowywanych w ramach Usługi
  2. statystyk przechowywanych w ramach Usługi
 6. Operator zastrzega prawo do niearchiwizowania danych usuniętych po wygaśnięciu Umowy.

§ 7 - Odpowiedzialność operatora

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi Klientowi zgodnie z zawartą umową.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby świadczona Usługa była najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować tajemnicę korespondencji i podejmować działania zabezpieczające serwery przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nieodpowiednim wykonaniem Usługi, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (np. działania Siły wyższej).
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej
  2. szkody powstałe w wyniku treści przekazywanych podczas korzystania z Usługi przez Klienta oraz niezabezpieczenia oprogramowania komputera Klienta podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich
  3. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia Usługi z powodów niezależnych od Operatora
  4. szkody powstałe w wyniku poczty wysyłanej oraz odbieranej przez Klienta
  5. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Usługi
  6. szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta
  7. szkody powstałe w wyniku usunięcia istotnych danych przez Klienta, na skutek niepoprawnego wykorzystania dostarczonej Usługi
  8. szybkość przesyłanych danych wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych
  9. udostępnianie przez Klienta osobom trzecim swoich Danych uwierzytelniających zabezpieczających dostęp do Panelu administracyjnego, ani za skutki tych działań
  10. udostępnianie Danych uwierzytelniających osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
  11. brak transmisji lub przekłamanie danych, wynikające z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta
  12. szkody Klienta wynikające na skutek przerwania połączenia, nie powstałe z winy Operatora
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas transmisji danych dokonywanej w ramach Usługi, w sytuacji gdy:
  1. nie jest inicjatorem tej transmisji
  2. nie wybiera adresata przesyłanych informacji
  3. nie dokonuje modyfikacji przesyłanych informacji
 6. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą odpowiada Operator na podstawie powyższych postanowień, nie obejmuje ewentualnych korzyści utraconych przez Klienta.
 7. Operator nie ma obowiązku prowadzenia specjalnych szkoleń na rzecz Klienta w zakresie obsługi oprogramowania będącego przedmiotem Usługi.

§ 8 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja musi dotyczyć konkretnych uchybień w funkcjonowaniu oprogramowania będącego przedmiotem Usługi lub uchybień w świadczeniu usług przez Operatora.
 2. Reklamacje dotyczące niespełnienia gwarantowanych warunków świadczenia Usług mogą dotyczyć uchybień zaistniałych nie dawniej niż 14 dni przed datą złożenia reklamacji.
 3. Podstawę reklamacji stanowi pisemne oświadczenie Klienta informujące o problemach w korzystaniu z Usługi świadczonej przez Operatora. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. Dane Klienta, umożliwiające w jednoznaczny sposób jego identyfikację
  2. Przedmiot reklamacji
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację
  4. Datę i podpis reklamującego Klienta
 4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o zaistniałych uchybieniach świadczenia Usługi. Informacje kierowane do innych podmiotów lub nieudokumentowane, po ustąpieniu uchybień nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Operatora, wskazany na stronie internetowej http://odbitka.pl/contactinfo.
 6. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie udzieli Klientowi odpowiedzi formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie oraz propozycję rozstrzygnięcia sporu.
 7. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej, dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 9 - Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, iż jest świadomy swojego prawa do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach służących świadczeniu przez Operatora Usługi oraz wystawienia wszelkich dokumentów księgowych.
 3. O ile Klient nie zgłosi sprzeciwu, Operator ma prawo publikacji podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres, itp.) w części Serwisu poświęconej prezentacji studiów fotograficznych oraz w części umożliwiającej ich wybór dla celów realizacji zamówień przez Użytkowników Serwisu.
 4. Operator oraz jego kontrahenci, zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych warunków Umowy oraz do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta uzyskanymi w wyniku negocjacji i realizacji Umowy.
 5. Informacja przekazywana Operatorowi, dane o Użykownikach oraz Klientach, okoliczności dotyczące realizacji Umowy i świadczenia Usługi są objęte tajemnicą gwarantowaną przez Operatora. Wszyscy pracownicy mający styczność z tego typu informacjami w wyniku wykonywania swoich obowiązków, zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Informacje mogą zostać udzielone osobom trzecim tylko w przpadkach przewidzianych prawem, lub na żądanie odpowiednich organów ścigania.

§ 10 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do Umów zawieranych z Operatorem.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w Umowie zastosowanie mają postanowienia ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 3. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Szczecinie.

Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 21-05-2007.

Jeżeli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z systemu Odbitka.pl, bardzo prosimy o kontakt. Możesz to zrobić klikając link "Kontakt" na dole każdej strony.

Koncepcja, projekt i całkowite wykonanie serwisu: Przemysław Pacholski