Witaj Gościu!
Zaloguj się lub załóż konto

Change language

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin serwisu

Email:

Hasło:

Załóż konto
Przypomnij hasło
Najnowsze zdjęcia
Najciekawsze zdjęcia
Najpopularniejsze tagi
Użytkownicy
Grupy użytkowników
Regulamin korzystania z serwisu Odbikta.pl

§ 1 - Definicje pojęć

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez serwis Odbitka.pl.
 2. Operator - Cyberia Consulting, NIP: 8522502851, Regon: 320336040, siedziba: Szwoleżerów 3 / 23 71-062 Szczecin.
 3. Odbitka.pl / Serwis - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest Operator.
 4. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Odbitka.pl
 5. Konto - jest to miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu się (podaniu prawidłowych Danych uwierzytelniających) , w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Odbitka.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje zdjęcia, dane, opisy, komentarze i inne elementy związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 6. Konto Premium - płatne Konto Użytkownika nieposiadające ograniczeń występujących na Koncie standardowym.
 7. Konto e-mail - ograniczona przestrzeń dyskowa i związany z nią oryginalny adres poczty elektronicznej w sieci.
 8. Dane Uwierzytelniające - informacje (e-mail oraz hasło) umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie, przekazywane mu w momencie instalacji.
 9. Prywatna wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
 10. Spam - niezamówiona informacja handlowa w postaci wiadomości e-mail, zawierająca informacje komercyjne, na którego otrzymanie nie zgodził się adresat i zawierająca informacje dla niego nieinteresujące.
 11. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec np. pożar, powódź, wojna, kradzież, wyładowanie atmosferyczne, strajki, akty terroru, awarie w sieciach TP S.A., NASK, Kei.pl, POL-PAK i inne przyczyny, na które Operator nie ma wpływu

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności do zdjęć.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 3. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność
  2. obrażanie innych Użytkowników i osób niebędących Użytkownikami
  3. promowanie innych stron internetowych
  4. umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety
 4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu, lub całkowita
 5. Odbitka.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników, przy wykupieniu Konta Premium, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
 6. Administratorzy Serwisu mają prawo usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika które nie spełniają Regulaminu, bez konieczności informowania o tym.
 7. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zgłaszania do moderacji zdjęć przedstawiających treści obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób naruszające ich uczucia. W przypadku, gdy dane zdjęcie zostanie wielokrotnie oznaczone w ten sposób, wówczas zostaje ono automatycznie usunięte z Serwisu.
 8. Regulamin jest integralną częścią Serwisu Odbitka.pl, a zapoznanie się z nim jest niezbędne. Jakiekolwiek działania Użytkownika sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki określone bezpośrednio w treści Regulaminu, jak również wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem oraz odpowiednie urządzenia sieciowe niezbędne do korzystania z sieci Internet, posiadające świadectwo homologacji, wystawione przez Ministra Łączności.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawa polskiego. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Szczecinie.

§ 3 - Ogólne warunki świadczenia usług Serwisu przez Operatora

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu wymagane są:
  1. sprzęt komputerowy z legalnym oprogramowaniem
  2. urządzenia sieciowe niezbędne do korzystania z sieci Internet, wraz z wykupionym dostępem do sieci Internet
  3. przeglądarka Firefox (preferowana) lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna
  4. uaktywnienie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, oraz Cookies
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności i zasobów Serwisu w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego, w szczególności: Klient nie może:
  1. korzystać z Usługi w sposób uciążliwy dla innych użytkowników sieci Internet
  2. rozsyłać Spamu
  3. ingerować w zasoby innych Użytkowników
  4. włamywać się, wprowadzać wirusy do systemu itp.
 3. Użytkownik wykorzystuje wszelkie informacje oraz zasoby uzyskane w momencie użytkowania Serwisu wyłącznie na własne ryzyko.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu, zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie za jego pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym.
 5. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w systemy serwerów Operatora, na których świadczone są usługi oferowane przez Serwis.

§ 4 - Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Serwis były najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować tajemnicę korespondencji i podejmować działania zabezpieczające serwery przed dostępem osób niepowołanych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej
  2. szkody powstałe w wyniku treści przekazywanych podczas korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika oraz niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich
  3. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Operatora
  4. szkody powstałe w wyniku poczty wysyłanej oraz odbieranej przez Użytkownika oraz zawartości stron WWW
  5. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Serwisu
  6. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Konta oraz Konta Premium
  7. szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika
  8. szybkość przesyłanych danych wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych
  9. udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim swoich Danych Uwierzytelniających i wynikające z tego skutki
  10. udostępnianie Danych Uwierzytelniających osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
  11. brak transmisji lub przekłamanie danych, wynikające z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Użytkownika
  12. szkody Użytkownika wynikające na skutek przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, nie powstałe z winy Operatora
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas transmisji danych dokonywanej w ramach usług Serwisu, w sytuacji gdy:
  1. nie jest inicjatorem tej transmisji
  2. nie wybiera adresata przesyłanych informacji
  3. nie dokonuje modyfikacji przesyłanych informacji
 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą odpowiada Operator na podstawie powyższych postanowień, nie obejmuje ewentualnych korzyści utraconych przez Użytkownika.

§ 5 - Postanowienia dodatkowe dotyczące korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy takie zmiany nastąpią
 3. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Odbitka.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 4. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.
 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 6. Rejestrując się w serwisie Odbitka.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego przez Serwis, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych przez Serwis,, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 8. Zabrania się przekazywania Danych Uwierzytelniających osobom trzecim.
 9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administratorami Serwisu. Prośba zostanie następnie rozpatrzona w przeciągu kilku dni roboczych. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 10. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 11. Administratorzy Serwisu mają prawo zmniejszenia rozmiarów orazz kompresji zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym.
 12. Użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony wiadomością wysłaną przez Serwis, o każdorazowym odrzuceniu jego zdjęcia poprzez administratorów Serwisu.
 13. Serwis w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 14. Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych za Spam.
 15. Posiadanie Konta w Serwisie, jak również korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne.
 16. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, poprzez wykupienie płatnego Konta Premium.
 17. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług Serwisu, nie zwalnia go z respektowania postanowień Regulaminu

§ 6 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji w dolnej części Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 4. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Szczecinie.

Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 21-05-2007.

Możesz zmienić ogólne ustawienia prywatności dla swoich zdjęć, wybierając zmianę prywatności zdjęcia, a następnie zmianę domyślnych ustawień prywatności.

Koncepcja, projekt i całkowite wykonanie serwisu: Przemysław Pacholski